REGULAMIN

Regulamin portalu internetowego

www.toysoutlet.pl

 

Postanowienia ogólne

 

Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.toysoutlet.pl prowadzony przez firmę Paulina Antonatos , wpisaną do CEIDG pod numerem REGON: 384203205 z siedzibą w Bytomiu, NIP: 9492085922 która świadczy usługę polegającą na pośredniczeniu w zawieraniu umów sprzedaży w ramach portalu.

 

Regulamin portalu internetowego określa zasady korzystania z portalu i skierowany jest do konsumentów.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest firma Paulina Antonatos

Definicje:

 

dzień roboczy – za dzień roboczy przyjmowany jest dzień od poniedziałku do piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportu wraz z ewentualnym wniesieniem towaru do miejsca wskazanego przez usługobiorcę zawarta pomiędzy usługobiorcą a podmiotem trzecim,

 

formularz rejestracyjny – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający bezpośrednie utworzenie konta,

 

formularz zamówienia - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym terminu i sposobu dostawy oraz płatności,

 

koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez usługodawcę w sklepie internetowym, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru produktu w celu złożenia zamówienia,

 

kupujący/ klient/ użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która to zawarła lub też zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą droga elektroniczną,

 

konto – zbiór informacji oznaczony indywidualną nazwą tj. loginem oraz zabezpieczony hasłem odrębnie ustalonym przez usługobiorcą, przechowywanych w sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar, z wykorzystaniem którego użytkownik może składać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar

 

login – adres poczty elektronicznej użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z konta,

 

nowe zamówienie – wiadomość elektroniczna automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Serwisu na adres poczty elektronicznej użytkownika, określająca szczegóły złożonego zamówienia, miejsce odbioru lub dostawy, bądź zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar, miejsce ich świadczenia oraz formę płatności,

 

newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez sprzedawcę/Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym,

 

produkt- dostępny w Serwisie internetowym towar, dostawa towaru, ubezpieczenie będąca przedmiotem umowy sprzedaży między użytkownikiem a sprzedawcą,

 

polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkownika stanowiąca integralną część regulaminu,

 

potwierdzenie zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzająca, że wskazane w jej treści zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcy,

 

regulamin- niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm),

 

portal internetowy – platforma teleinformatyczna prowadzony przez spółkę, dostępny pod adresem elektronicznym www.toysoutlet.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz kupić towar u usługodawcy, lub zlecić świadczenie usługi w ramach produktów innych niż towar,

 

sprzedawca – spółka prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w imieniu której firma Paulina Antonatos zawiera umowę sprzedaży.

 

umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość tj. za pośrednictwem portalu internetowego pomiędzy sprzedającym wskazanym każdorazowo przez Paulina Antonatos a kupującym. Doręczenie przez portal użytkownikowi (po złożeniu przez niego zamówienia w sklepie internetowym) potwierdzenia zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży. Na treść umowy sprzedaży składa się treść zamówienia oraz ogólne warunki umów sprzedaży. Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

 

usługodawca – firma Paulina Antonatos z siedzibą w Bytomiu, świadcząca usługę pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem portalu a sprzedawcą.

 

usługa - świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz użytkownika nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) umożliwiająca wybór i zakup towaru od Sprzedawcy lub zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar,

 

zamówienie – deklaracja woli zakupu towaru lub zlecenia usług w ramach produktów innych niż towar uzewnętrzniona przez usługobiorcę za pośrednictwem sklepu internetowego w sposób umożliwiający usługodawcy identyfikację usługobiorcy, precyzująca ponadto towar mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży lub zlecenia usługi w ramach produktów innych niż towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za produkt.

 

Usługi elektroniczne w portalu internetowym

 

Portal nie prowadzi sprzedaży, ani nie jest stroną umowy sprzedaży. Portal udostępnia oferty sprzedawców i pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikiem portalu a sprzedawcą.

 

W Portalu dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.

 

Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez użytkownika – wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”.

 

w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło,

 

usługa elektroniczna konto: świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony,

 

użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy pisemnie na aktualny adres rejestrowy firmy Paulina Antonatos znajdujący się w CEIDG pod numerem REGON: 384203205

 

formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Portalu,

 

złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez użytkownika łącznie dwóch następujących po sobie kroków tj. wypełnienie formularza zamówienia i kliknięciu na stronie serwisu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego),

 

w formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez kupującego następujących danych dotyczących: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, usługi, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności,

 

usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez kupującego,

 

newsletter – korzystanie z newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika - podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej,

 

usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy pisemnie na aktualny adres rejestrowy firmy Paulina Antonatos znajdujący się w CEIDG pod numerem REGON: 384203205

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedający: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,

użytkownik obowiązany jest do korzystania z portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

w przypadku naruszenia przez użytkownika lub osoby trzeciej korzystającej z jego konta obowiązków wynikających z regulaminu portalu bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone użytkownikowi i z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia,

 

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

Zawarcie umowy sprzedaży między użytkownikiem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówień w portalu zgodnie z pkt. II.3. regulaminu i otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy.

 

cena produktu lub usługi uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w zależności od wyboru kupującego w walucie EUR (euro) albo PLN (złoty polski). Cena produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, użytkownik jest informowany na stronach portalu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową sprzedaży,

 

zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w sklepie internetowym stanowią materiały poglądowe, które mają na celu umożliwienie użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażanie o właściwościach, wyglądzie oraz parametrach użytkowych towarów. Różnice w wyglądzie towaru mogą wynikać m.in. z ustawień monitora kupującego, warunków oświetlenia. Powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do udostępnionych w portalu specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru.

 

informacja o dostępności produktu określona zostaje przy potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

zawarcie umowy sprzedaży między użytkownikiem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez użytkownika zamówienia w portalu i otrzymaniu potwierdzenia ze strony Portalu.

 

po złożeniu zamówienia portal niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, po potwierdzeniu zawarcia umowy jednocześnie przekazuje zamówienie do realizacji.

 

potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez portal użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej kupującego, która zawiera oświadczenia portalu o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

 

z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży zostaje zawarta umowa sprzedaży między użytkownikiem, a wskazanym sprzedawcą.

 

użytkownik może anulować zamówienie do chwili zawarcia umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar (potwierdzenia zamówienia),

 

w przypadku, gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa portal bezzwłocznie poinformuje użytkownika, że realizacja nie jest możliwa w całości lub w części.

 

zamówienia w portalu można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla użytkowników podczas okresowych konserwacji portalu oraz w razie jego ewentualnej awarii.

 

utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie portalu.

 

treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym portalu.

 

 

IV Sposoby i terminy płatności za zamówiony produkt

 

Portal udostępnia kupującemu sposób płatności z tytułu umowy sprzedaży w postaci płatności przelewem online na rachunek bankowy.

Termin płatności: kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 

Koszt, termin i sposób dostawy oraz odbioru

 

dostawa produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

dostawa produktu do kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej,

 

koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, ewentualne inne opłaty, w tym cło) są wskazywane kupującemu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową sprzedaży,

 

portal udostępnia kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu: przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

 

czas realizacji zamówienia wynosi do 180 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności

sposób dostawy oznaczony jako Priorytet oznacza, że zamówienie będzie realizowane w pierwszej kolejności w stosunku do zamówień bez powyższego oznaczenia

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym,

 

sprzedawca obowiązany jest dostarczyć kupującemu produkt bez wad,

 

reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem portalu (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu), użytkownik może składać

wyłącznie pisemnie na aktualny adres rejestrowy firmy Paulina Antonatos znajdujący się w CEIDG pod numerem KRS: 384203205.

 

kupujący w opisie reklamacji wskazuje: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz dane kontaktowe składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę,

 

wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji,

 

ustosunkowanie się do reklamacji przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną,

 

w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji kupującego lub do wykonania uprawnień kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, kupujący zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres Sprzedawcy,

 

prośba o dostarczenie produktu, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji kupującego, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz nie narusza prawa kupującego żądania od sprzedawcy demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 1Kodeksu cywilnego.

brak otrzymania towaru po upływie 180 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty kupujący winien zgłosić wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 14 dni na aktualny adres rejestrowy firmy

Paulina Antonatos znajdujący się w CEIDG pod numerem REGON: 384203205. Po otrzymaniu informacji właściciel Portalu nie później niż w ciągu 90 dni roboczych zweryfikuje zamówienie, a w przypadku braku udowodnienia przez Sprzedawcę dostawy towaru do Klienta zwróci całą kwotę zakupu wraz z prowizją wpłaconą przez Klienta.

 

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. lub

telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VIII Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia w serwisie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy pisemnie na adres udostępniony w zakładce kontakt.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami,

 

sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z kupującym niebędącym konsumentem w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy,

 

w wypadku kupujących nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży,

 

z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki,

 

w razie przesłania produktu do kupującego za pośrednictwem przewoźnika kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika,

 

zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec kupujący nie będącego konsumentem zostaje wyłączona,

 

w wypadku kupujących nie będących konsumentami sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie kupującemu stosownego oświadczenia,

 

odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży,

 

sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do kupującego nie będącego konsumentem,

wszelkie spory powstałe pomiędzy portalem a kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę portalu.

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 26 ze zm.) jest portal,

 

dane osobowe pozyskiwane przez portal są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach portalu internetowego. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza , portal, sprzedawca lub administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych przez użytkownika jest niezbędne w celu złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,

 

portal i sprzedający udostępnia dane osobowe użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji zamówienia w zakresie przewidzianym regulaminem,

 

portal i sprzedający przetwarza dane osobowe użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający i portal udostępnia dane osobowe użytkownika osobom trzecim w celach innych aniżeli wskazane w pkt 3 powyżej jedynie za zgodą użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli,

 

użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez portal i Sprzedawcy, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcy z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki użytkownika w zakresie danych osobowych określa polityka prywatności,

 

użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptacje stosownej klauzuli na wysyłanie przez portal innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywanych informacji handlowych,

 

wszelkie informacje dotyczące danych osobowych użytkownika powinny być zgłaszane przez niego pisemnie na aktualny adres rejestrowy firmy Paulina Antonatos. znajdujący się w CEIDG pod numerem REGON: 384203205, albo bezpośrednio poprzez zalogowanie się w koncie i aktualizację podanych tam danych,

 

W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkownika określa polityka prywatności.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej portalu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością firmy Paulina Antonatos  lub sprzedawców i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy postanowień regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. nr.128, poz. 1402 ze zm). W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione jest w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody pisemnej Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej portalu oraz dystrybuowanie, o ile nie zastrzeżono inaczej w regulaminie,

 

Portal udziela zgody użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej portalu wyłącznie do własnego użytku nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową użytkownika.

XII. Postanowienia końcowe

umowy zawierane poprzez portal zawierane są w języku polskim,

 

Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zaistnienia siły wyższej, zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany oferty portalu dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedawcy zamieszczonej na stronie portalu, z zastrzeżeniem że zmiany regulaminu mają na celu dostosowanie treści regulaminu do oferty.

 

portal powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie trzydziestu dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar nie zmienia treści umów sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach produktów innych niż towar zawartych przed zmianą regulaminu w związku z zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą regulaminu,

 

w przypadku uznania poszczególnych postanowień regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień regulaminu.

 

w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy,

 

w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży,

 

w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

 

użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności oraz w pełni je akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania,

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2019 r.

 

Załącznik 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

Sz.P.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Sprzedawcy w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

……………………………